e-Community

Savremene tehnologije omogućavaju da, prvenstveno parlamenti, ali i druge organizacije, koriste
elektronske sisteme za upravljanje i vođenje sednica. Neke od prednosti korišćenja elektronskog
sistema su:

 • Brži i efikasniji procesi – Elektronski sistemi omogućavaju brže utvrđivanje prisustva,
  glasanje i prebrojavanje glasova, što utiče na efikasnost i vreme trajanja same sednice.
 • Tačnost i sigurnost – Elektronski sistemi mogu pomoći u smanjenju mogućnosti grešaka,
  kao i u osiguravanju tačnosti i validnosti rezultata.
 • Omogućavanje uvida u rezultate i istorijat rada – Glasanje i drugi procesi se prate i
  arhiviraju u elektronskom obliku, što doprinosi većoj transparentnosti rada i
  odgovornosti svih učesnika u procesu.
 • Fleksibilnost i prilagodlјivost – Elektronski sistemi omogućavaju lakšu adaptaciju pravila
  i procedura sednica.
 • Efikasna priprema sednice i razmena skupštinskog materijala – Elektronski sistemi
  omogućavaju brže i efikasnije pozivanje na sednicu, izradu i utvrđivanje dnevnog reda i
  raspodelu skupštinskog materijala u elektronskom obliku.
 • Mogućnosti izveštavanja – Elektronsko izveštavanje omogućava izradu velikog broja
  različitih izveštaja, od tradicionalnog izveštavanja o prisustvu, broju glasova po tačkama
  dnevnog reda, trajanju i zaklјučcima preko naprednijih izveštaja kao što su pregled
  događanja u realnom vremenu i prikazivanje podataka u obliku tabela, dijagrama i
  grafikona.
 • Integracija – Elektronski sistemi se mogu lako integrisati sa drugim administrativnim i
  informacionim sistemima.

Tehničko rešenje
Rešenje za elektronsko vođenje sednica predstavlja celinu koja obuhvata potrebne hardverske
komponente, aplikativni softverski paket i odgovarajući sistemski softver tako da čini celovitu
platformu pomoću koje se može voditi e-sednica. Rešenje obuhvata:

 • Izradu aplikativnog softvera prema dogovorenoj specifikaciji;
 • Isporuku pratećeg hardverskog okruženja i njegovo postavljanje;
 • Isporuku aplikativnog softvera i pratećih licenci;
 • Instalaciju i puštanje u funkciju aplikativnog softvera;
 • Obuku odbornika i administratora sistema, po izboru naručioca, za korišćenje rešenja.

Hardversko okruženje i licence
Standardna klijentska oprema podrazumeva minimalno sledeće:

 • Touch-screen uređaji za odbornike, sa minimalnim karakteristikama:
 • ekran veći od 9“
 • Procesor sa četiri jezgra
 • Radna memorija od 2GB
 • Podrška za 3G/4G mrežu
 • Opcioni čitač kontaktnih kartica za identifikaciju/pozicioniranje korisnika
 • Opcioni NFC uređaji za identifikaciju/pozicioniranje korisnika;
  Ovi uređaji se montiraju na fiksno postavljenom ergonomskom stalku ispred odbornika,
  sa idejom da se ostavi dovoljno mesta za dokumentaciju u papirnom obliku.
 • Radne stanice, (uobičajeno za predsedavajućeg, zamenika, sekretara,
  administratora);
 • Info paneli – Monitori većih dijagonala (min. 65“) i/ili Video zid za prikaz rezultata
  glasanja po tačkama i ostalim predlozima, nosačem monitora po „VESA“
  standardu;
 • Embedded/micro računare za prikaz sadržaja na info panelima
  Rešenje podrazumeva i sledeće komponente:
 • Server(i) sa potrebnom konfiguracijom neophodnom za nesmetano korišćenje
  rešenja;
 • Softverske licence neophodne za funkcionisanje rešenja (operativni sistemi za
  korisnike i server, baza koju koristi rešenje je PostgreSQL za koju nije potrebno plaćati
  licencu);

Aplikativno rešenje
Vrsta, opis i specifikacija predmetnog posla

Specifikacija funkcionalnosti koje softversko rešenje za elektronsko vođenje sednica
Skupštine mora da podrži proistekla je iz analize potreba korisnika, analize zakonskog
okvira Republike Srbije i poslovnika Skupštine koji je na snazi. Softversko rešenje mora da
podrži minimalno sledeće funkcionalnosti navedene u daljem tekstu.

Funkcionalni zahtevi

 • Sazivanje sednice
  Funkcionalnost podržava generisanje poziva i njegovu distribuciju. Sadržaj poziva i način
  distribucije poziva u skladu poslovnikom Skupštine.
 • Izrada predloga dnevnog reda do njegovog utvrđivanja
  Funkcionalnost omogućava jednostavnu manipulaciju sa sadržajem predloga dnevnog
  reda, njegovu izmenu i kasniju distribuciju.
 • Dodela prava vođenja sednicom
  Funkcionalnost omogućava podršku za postavku predsedavajućeg sednicom, u skladu sa
  poslovnika Skupštine.
 • Otvaranje sednice
  Funkcionalnost beleži čin otvaranja sednice i podrazumeva i utvrđivanje kvoruma.
 • Izmene i dopune predloženog dnevnog reda nezavisno od načina podnošenja predloga
  Funkcionalnost omogućava da se dnevni red dopuni i/ili izmeni, da se promeni redosled tačaka i promeni vrsta postupka.
 • Zaključenje rasprave o tački dnevnog reda
  Funkcionalnost omogućava glasanje o dnevnom redu i njegovo konačno utvrđivanje. Nakon ovog postupka izmene nisu moguće.
 • Prijavljivanje za reč
  Funkcionalnost korisnicima omogućava prijavljivanje za reč, evidentiranje njihovog
  redosleda kod predsedavajućeg, kao i odabir vrste prijave za reč.
 • Davanje reči
  Funkcionalnost omogućava prikaz podataka o odborniku na displejima.
 • Glasanje (javno)
  Funkcionalnost glasanja se realizuje u skladu sa poslovnikom Skupštine.
 • Poništavanje glasanja
  Funkcionalnost poništavanja glasanja urađena kao podrška proceduri iz poslovnika
  Skupštine.
 • Odlučivanje i provera kvoruma
  Način utvrđivanja kvoruma je definisan poslovnikom Skupštine.
 • Evidentiranje opomene
  Funkcionalnost evidentira opomene koja se mogu izreći odborniku poslovniku Skupštine.
 • Evidentiranje mere oduzimanja reči
  Funkcionalnost evidentira meru oduzimanja reči koja se može izreći odborniku po
  poslovniku Skupštine.
 • Evidentiranje mere udaljenja sa sednice
  Funkcionalnost evidentira meru udaljenja sa sednice koja se može izreći odborniku prema
  poslovniku Skupštine.
 • Generisanje šablona zapisnika
  Funkcionalnost generiše, na osnovu podataka koji su dostupni u sistemu, a koji su
  proistekli tokom vođenja sednice, zapisnik sa popunjenim dostupnim podacima.
 • Korisničko uputstvo
  Uputstvo za upotrebu je sastavni deo aplikacije, koncipirano tako da bude lako dostupno i prilagođeno trenutnoj ili očekivanoj aktivnosti korisnika.
 • Administratorska konzola
  Obuhvata funkcionalnosti za manipulaciju korisničkim nalozima, njihovim atributima i pravima, kao i administriranje korisničkih kartica.
 • Autentifikacija, autorizacija i pristup sistemu
  Pristup sistemu omogućava identifikaciju i autorizaciju korisnika, upotrebom službenih „smart“ uređaja. Rešenje osigurava pristup sistemu na bazi definisane uloge korisnika. Rešenje ima mogućnost da autorizuje korisnika i obezbeđuje, prema pravima uloge korisnika, pristup različitim delovima aplikacije. Rešenje obezbeđuje mogućnost konfiguracije prava pristupa funkcionalnostima preko administrativne konzole odnosno administrativnog modula. Rešenje ima mogućnost da upravlja pravima pristupa aplikativnim logovima sistema, odnosno fajlovima, bazama podataka ili sistemskim logovima sistema.
 • Istorija rada sistema
  Aplikativno rešenje poseduje poslovni log, odnosno istoriju rada sistema.

Nefunkcionalni zahtevi

Zahtevi performansi

 • Rešenje obezbeđuje da vremenski interval prosečnog odziva bude manji od 500ms, u internoj mreži korisnika.
 • Pretraga prema unetim ili predefinisanim kriterijumima ne sme da bude duža od 15 sekundi. Nasilni prekid korisničke sesije u slučaju neaktivnosti korisnika je predmet konfiguracije. Konfigurisana vrednost je ista za sve korisnike.
 • Rešenje podržava do 200 simultanih (konkurentnih) internih korisnika.

Pouzdanost i dostupnost sistema

 • Rešenje osigurava ispravno funkcionisanje aplikativnog sistema tokom eksploatacije.
 • Rešenje je operativno tokom redovnog održavanja sistema.
 • Rešenje je dostupno tokom radnog vremena Skupštine. Periodi planiranog adaptivnog održavanja sistema (instalacija novih verzija sistema) se unapred najavljuju.

Korisnički interfejs
Rešenje obezbeđuje jednostavan korisnički interfejs i ergonomiju izvođenja operacija na način koji ne zahteva posebno tehničko znanje korisnika. Korisnički interfejs zadovoljava sledeće kriterijume:

 • Korisnički interfejs je adaptivan u kontekstu korišćenja aplikacije na uređajima sa različitim veličinama ekranskog pristupa (tableti) po principu „responsive“ dizajna,
 • Iskustvo prilikom korišćenja softvera je uniformno u celom rešenju,
 • Predefinisane (default) postavke aplikativnog sistem su iste pri svakom
  pokretanju aplikativnog sistema.

Arhitektura softvera

Rešenje predstavlja celinu od nekoliko funkcionalno povezanih softvera baziranih na multi-tier arhitekturi. Elementi rešenja su:

 • Sistem za upravljanje bazom podataka
 • Aplikativni server
 • Administratorska konzola
 • Korisnička konzola
 • Info paneli

Aplikativni server
Aplikativni server predstavlja jezgro sistema i baziran je na mORMot tehnologiji. Server predstavlja skriveni čvor pomoću koga se vrši komunikacija između klijenata i koji podatke smešta u bazu podataka. Kao komunikacioni protokol odabran je HTTP, a komutacioni paketi su kriptovani po SHA256. Aplikativni server je realizovan kao standalone aplikacija nezavisna od web servera. Aplikativni server konzola je dostupan za windows operativni sistem. Po želji korisnika server se može realizovati i kao Windows servis.

Administratorska konzola
Administratorska konzola predstavlja upravljačku jedinicu sistema, a korisnici sa upravljačkim pravima na sistemu (administratori, predsedavajući sednicom i sl.) upotrebom ovog softvera imaju kontrolu i upravljačku funkciju nad prisustvom na sednici, utvrđivanjem kvoruma, predlaganjem i utvrđivanjem dnevnog reda, materijalom potrebnim za odlučivanje, glasanjem, izlaganjem, izricanjem mera, korisničkim karticama, korisničkim nalozima i tokom sednice. Za identifikaciju korisnika se koriste smart card SLE 5542 kartice. Administratorska konzola je dostupna za windows operativni sistem.

Korisnička konzola
Korisnička konzola omogućava identifikaciju, evidentiranje prisustva, prijavu za reč, glasanje i pregled materijala. Korisničku konzolu imaju pravo da koriste samo osobe sa pravom glasa na sednici. Za identifikaciju korisnika se koriste personalizovane smart card SLE 5542 kartice ili lični android uređaj u kombinaciji sa NFC tag-ovima instaliranim na odborničkim mestima u skladu sa izborom Naručioca.

INFO paneli
Info panel aplikacija služi za obaveštavanje prisutnih o toku sednice i sadrži informacije o fazi sednice, kvorumu, tačkama dnevnog reda, aktivnoj diskusiji, trenutnom govorniku, rezultatima i trajanju glasanja. Bazirana je na java script heavy weight callback tehnologiji. Server obaveštava klijente o stanju sistema samo nakon promena tako da nema dodatnog mrežnog overhead-a.